top of page

ÖSYM/KPSS-2018-1. Bir ders saati içinde uygulanacak bir testte objektif madde türleri yerine, aynı becerileri yoklayan yanıtı sınırlandırılmış kompozisyon tipi maddelerin kullanılması;

  1. Testi hazırlama kolaylığı,

  2. Puanlama kolaylığı

  3. Güvenirlik

Özelliklerinden hangilerini olumsuz etkiler? 

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve III

E. II ve III

ÖSYM/KPSS-2018-2. Okul genelinde uygulanan bir sınavdan alınan puanlara karşılık gelen başarı düzeyleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Okulun ölçme ve değerlendirme uzmanı, puanları başarı düzeylerinin sınırında olan öğrencilerin bulundukları düzeylere gerekenden fazla anlam yüklememek gerektiğini belirtmiştir. Sınırda puan alan adayların sınava başka bir zamanda girmesi veya sınavda başka sorular kullanılması durumunda bir üst veya alt düzeyde puan alabileceklerini vurgulamıştır.

Buna göre, bu uzmanın dikkat çekmek istediği durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkilidir? 

A. Kullanışlılık

B. Ölçmenin standart hatası

C. Yordamaya dair geçerlik kanıtı

D. Yansızlık

E. Kapsama dair geçerlik kanıtı

ÖSYM/KPSS-2018-3. Bir öğretmen, matematik dersi için hazırladığı sınavı daha ilgi çekici hale getirmek amacıyla futbol takımları üzerine kurgulanmış maddeler hazırlamış ve sınavında bu tür maddeleri kullanmıştır. Maddeleri doğru yanıtlamak için futbol bilgisi gerekmiyor olmasına rağmen sınav sonunda futbola ilgi duyan öğrencilerin duymayan öğrencilerden daha yüksek puanlar aldığını görmüştür.

Bu durumda, sınavla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 

A. Ölçülmek istenen konu yeterince örneklenememiştir.

B. Maddeler öğrencilerin tümünün başarısını ölçmek için yetersiz kalmıştır.

C. Öğrenci başarısının ölçülmesi için kullanışlı değildir.

D. Öğretmen soruları puanlarken yanlı davranmıştır.

E. Sınavdaki soruların iç tutartlığı düşüktür.

ÖSYM/KPSS-2018-4. Bir okulda öğrencilere İngilizce hazırlık verilmekte ve yıl sonunda yeterlik sınavı yapılmaktadır. Bu sınavdan 70 ve üzeri ham puan alanlar başarılı sayılmaktadır. Hazırlık sınıfını başarılı olarak tamamlayan öğrenciler bir sonraki yıl ileri İngilizce dersi almaktadır. Okul yönetimi yeterlik sınavından alınan puanlar ile İngilizce dersinden alınan puanlar arasında korelasyon katsayısını hesaplamıştır.

Buna göre, okul yönetimi, yeterlik sınavıyla yapılan değerlendirmenin aşağıdaki özelliklerin hangisiyle ilgili bilgi sağlamayı amaçlamaktadır? 

A. Yordamaya dayalı geçerlik kanıtı

B. Paralel formlar güvenirliği

C. Kapsama dair geçerlik kanıtı

D. Yansızlık

E. İç tutarlılık

 

ÖSYM/KPSS-2017-5. Bir Ölçme aracından elde edilen puanların güvenirliği, test-tekrar test ygulaması ile hesaplanmış ve yüksek bir güvenirlik katsayısı elde edilmiştir. Bu bilgiye dayalı olarak;

I. Test ikinci kez uygulandığında başarı sıralaması yaklaşık olarak aynı kalır.

II. Bu ölçme aracı, kullanım amacına yeterince uygundur.

III. Amaç göz önüne alındığında, bu ölçme işlemi için harcanan kaynaklar makuldür.

çıkarımlarından hangileri doğrudur? 

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. I ve II

D. I ve III

E.  II ve III

 

ÖSYM/KPSS-2017-6. Geniş ölçekli bir sınavda kullanılan bir maddeyle ilgili özel bir analiz yapılmıştır. Bu analizde eşit beceri düzeyinde bulunan kadın ve erkek adayların soruyu doğru cevaplama yüzdeleri arasında beklenmeyen, belirgin bir fark bulunmuştur. Alan uzmanları maddeyi incelediklerinde matematik problemi olan bu maddenin araçların yakıt tüketimi ile ilgili olduğunu tespit etmişlerdir. Araç kullanımı, yakıt tüketimi gibi erkek adayların daha çok ilgisini çeken, günlük hayatta daha çok içinde oldukları bir bağlamın kullanılmasının, eşit beceri düzeyinde bulunmalarına rağmen kadın adayların maddeyi doğru cevaplama oranının daha düşük olmasına sebep olduğu ifade edilmiştir. Sonuç olarak, matematik becerisi dışında bir faktör, maddenin kadınlar ve erkekler   üzerindeki işleyişini farklılaştırmıştır.

Yapılan bu özel analiz, maddeyle ilgili aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi sağlar? 

A. Güvenirlik

B. Ayırt edicilik

C. Güçlük

D. Yansızlık

E. Standart sapma

ÖSYM/KPSS-2016-7. Ayşe Öğretmen, işlediği konularla ilgili olarak geliştirdiği testi öğrencilerine uygulamış ve testten alınan puanların güvenirliğinin yüksek olduğunu bulmuştur. Ancak testi ve test istatistiklerini inceleyen ölçme ve değerlendirme uzmanı, güvenirliğin yüksek olmasına rağmen geçerliğin düşük olduğunu ifade etmiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A. Maddeler, kapsamı ve konu evrenini iyi örnekleyememiştir.

B. Ölçülen özellik bakımından testin uygulandığı grup homojendir.

C.  Madde güçlük indeksleri yüksektir.

D. Testten elde edilen puanların dağılımı sağa çarpıktır.

E. Test kullanışlı değildir.

ÖSYM/KPSS-2016-8. Elif Öğretmen matematik dersi için bir sınav geliştirmiş ve bu süreçte aşağıdaki uygulamaları yapmıştır. 

  • Hangi konudan kaç soru soracağını ünite ve bilişsel özelliklerin ağırlıklarına göre ayarlamış ve bir tabloyla belirtmiştir.

  • Kullandığı soruların, hazırladığı tabloya uygunluğuna dair meslektaşlarının görüş ve önerilerini almıştır.

  • Testi uyguladıktan sonra elde edilen puanların Cronbach α katsayısını hesaplamıştır.

Elif Öğretmen’in sınavının geçerliği ve güvenirliğiyle ilgili topladığı kanıtlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

    Geçerlik- Güvenirlik

A. Kapsam- İç tutarlık

B. Kapsam -Test tekrar test

C. Yordama- İç tutarlık

D. Yordama -Test tekrar test

E. Görünüş -Paralel formlar

 

ÖSYM/KPSS-2016-9. Personel alımında kullanılan Mesleki Yeterlik Envanteri’nin yordama geçerliğine dair kanıt sağlamak için bireylerden elde edilecek aşağıdaki bilgilerden hangisi uygun bir ölçüttür?  

A. Lisans ortalamaları

B. İşe alındıktan sonraki performansları

C. Kişilik özellikleri

D. Önceki iş performansları

E. Zekâ

 

ÖSYM/KPSS-2016-10. Ali, çoktan seçmeli sınavlara yazılı sınavlara göre daha az hazırlanmaktadır. Çoktan seçmeli testlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Ali’nin bu davranışına yol açmaz? 

A. Çoktan seçmeli testlerin ayrıntılı yanıt yazmayı gerektirmemesi

B.  Şans başarısıyla doğru cevabı bulma ihtimalinin olması

C.  Doğru cevabın seçenekler arasında olmasının hatırlamayı kolaylaştırması

D. Öğrencilerin daha kolay kopya çekebilmesi

E. Güvenirlik ve geçerliğin yüksek olması

 

ÖSYM/KPSS-2015-11. Sekizinci sınıf öğrencilerinin İngilizce yazılı anlatım becerilerini ölçmek üzere, öğrencilerden, verilen dört konuda kısa kompozisyonlar yazmaları istenir. Tek bir öğretmen bu kompozisyonlara 1-6 arasında puanlar verir. Puanların güvenirliğini belirlemek için;

  1. Cronbach Alpha (α) katsayısı,

  2. puanlayıcı güvenirliği,

  3. eşdeğer yarılar güvenirliği hesaplamalarından hangileri kullanılabilir? 

 

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. I ve II

D. I ve III

E. I, II ve III   

 

ÖSYM/KPSS-2015-12. Bir tarih öğretmeni, dönem sonunda uyguladığı açık uçlu sorulardan oluşan sınavda öğrencilerinin cevaplarını hazırladığı bir dereceli puanlama anahtarı ile puanlamıştır. Daha sonra öğrencilerinin cevaplarını aynı puanlama anahtarı ile başka bir tarih öğretmeninin puanlamasını sağlamış ve elde edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısını hesaplamıştır. Buna göre öğretmenin elde ettiği korelasyon katsayısı aşağıdakilerden hangisine ilişkin bilgi verir. 

 

A. Güvenirlik

B. Uygunluk

C. Kullanışlılık

D. Geçerlik

E. Eşitlik

 

ÖSYM/KPSS-2015-13. Oya Öğretmen işlediği konularla ilgili olarak daha önceden hazırlanan bir fizik testini incelemiştir. İncelemesi sonucunda bu testi kullanmama gerekçesini “Bu test işlenen konulardan bir kısmını içermekte, bir kısmını ise içermemektedir. Ayrıca soruların bazıları bir fizik sorusundan çok bir matematik sorusuna benzemektedir. Çünkü öyle sorular var ki öğrenci dört işlem becerisini kullanarak hiç fizik bilgisine ihtiyaç duymadan soruyu cevaplandırabilir.” diye açıklamıştır. Öğretmen testi kullanmama gerekçesini aşağıdakilerden hangisi üzerinde vurgu yaparak açıklamıştır? 

A. Kararlılık

B. Kullanışlılık

C. Objektiflik

D. Geçerlik

E. İç tutarlık

ÖSYM/KPSS-2014-14. Bir ölçme değerlendirme uzmanı aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. “Sınav maddelerinde kullanılacak kavramların, kadınların veya erkeklerin genel olarak aşina olmadıkları kavramlar arasından seçilmesi önerilmez. Bu tür kavramlar kullanıldığında, kullanılan kavram, maddeyi doğru cevaplamak için gerekli olmasa bile, madde aynı yetenek seviyesindeki kadınlara veya erkeklere daha zor gelebilir. Örneğin madde metninde futbolla ilgili teknik bir terimin geçmesi, sınava katılan kadın adayları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bir cinsiyet grubuna dezavantaj oluşturabilecek kavramların testlerden çıkarılması gerekir.”

Uzmanın bu açıklaması aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? 

A. Paralel formlar güvenirliği

B. Test-tekrar test güvenirliği

C. Kullanışlılık

D. Yapı geçerliği

E. Puanlama objektifliği

ÖSYM/KPSS-2014-15. Aşağıdakilerden hangisi bir Türkçe öğretmeninin, öğrencilerin yazdıkları öyküleri değerlendirmek için kullanacağı bir dereceli puanlama anahtarını öğrencilerle önceden paylaşmasının gerekçesi olamaz? 

A. Değerlendirme ölçütlerinin tüm öğrenciler tarafından aynı şekilde algılanmasını sağlamak

B. Öğrenci ürünlerinin puanlanma güvenirliğini sağlamak

C. Öğrencilere, kendilerinden beklenen performansın ne olduğunu bildirmek

D. Öğrencilerin her bir ölçüt için ne yapmaları gerektiğini belirtmek

E. Öğrencilerde kendi öğrenmeleriyle ilgili bir farkındalık oluşturmak

1.PNG
bottom of page